023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Мисија

Црвени крст Зрењанин има за циљ – Мисију: да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и ширењу знања о Међународном хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва.
У обављању послова у вези са остваривањем циљева и задатака Црвени крст Зрењанин делује у складу са:

 1. Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
 2. Ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито са Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12.августа 1949. године (у даљем тексту: Женевске конвенције) и Допунским Протоколима уз Женевске конвенције од 8.јуна 1977. године (у даљем тексту: Допунски протоколи)
 3. Статутом и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца ( у даљем тексту: Међународни покрет);
 4. Циљевима и задацима националног друштва.
 5. Статутима Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине. 

У остварењу утврђених циљева и задатака, а нарочито при обављању хуманитарних послова, Црвени крст Зрењанин помаже свим људима без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

У остваривању својих циљева и задатака Црвени крст врши јавна овлашћења поверена Законом и то :

 1. Покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним или ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа, оружаних сукоба, као и обезбеђење у складу са Законом обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције, организује прикупљање и прикупља помоћ и организује достављање у иностранство помоћи коју државни органи, други органи и организације, привредна и друга правна лица из земље пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату;
 2. Учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату;
 3. Организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних и националних организација и других дародаваца жртвама ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату;
 4. Учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, избеглица и расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети збрињавању настрадалог и угроженог становништва;
 5. Организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције и Мисијом Црвеног крста (дифузија);
 6. Обавља послове Службе тражења ради прикупљања и евидентирања података о евакуисаним, избеглим, расељеним и несталим лицима услед ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражење несталих лица;
 7. Учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у пружању прве медицинске помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату, оспособљава грађане добровољно организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Србије за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 8. Организује обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
 9. Врши популарисање добровољног давалаштва крви и у сарадњи са службама и здравственим установама за трнсфузију крви, учествује у организовању акција добровољног давања крви и у том смислу окупља и организује добровољне даваоце крви и утврђује услове за доделу признања добровољним даваоцима крви;
 10. Обавља и друге послове које произилазе из одредаба Женевских конвенција и других међународним уговорима преузетих обавеза које се односе на пружање хуманитарне помоћи као и преузетих обавеза од стране Црвеног крста Србије.

Црвени крст Зрењанин спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито:

 1. Развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана;
 2. Заступа,шири и спроводи идеје,Основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета;
 3. Доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима;
 4. Спроводи програме помоћи старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
 5. Организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица;
 6. Заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструју и спроводе обуку волонтера за рад у Црвеном крсту;
 7. Организује и учествују, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социјално-медицинског значаја;