(Правни основ: чланови 2,6,7,8,9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122. Женевске Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12.августа 1949.године,члан 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.августа 1949.године,одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8.јуна 1977.године-Протокол 1) 

Циљ Службе тражења је да свим особама које су невољно раздвојене од својих сродника услед оружаних сукоба, природних и људском руком изазваних несрећа, као и економских и нерегуларних миграција, омогући и помогне да поново успоставе и одрже прекинути контакт. 

Рад Службе тражења регулисан је Женевским конвенцијама из 1949. године, Допунским протоколима из 1977. године, Законом о Црвеном крсту Србије из 2005. године, резолуцијама међународних конференција Црвеног крста и Црвеног полумесеца о несталим особама, Стратегији успостављања породичних веза Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (2008 – 2018) и Правилником о организацији и раду Службе тражења (2007. год.)