(Правни основ: чл. 6, чл. 7. (тачка 1 и 3), чл. 9. (тачка 3 и 5), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8, 18, 31, 33, 60, 62, 69, 70, 75, 82,101. и 102. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза) 

На основу Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр. 107/2005), Црвеном крсту поверено је јавнo овлашћењe да спроводи програм припреме за деловање у несрећама, у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима. 

Циљ програма је jачање капацитета националног друштва за предвиђање и, тамо где је то могуће, спречавање катастрофа, смањивање њиховог утицаја на угрожене заједнице, као и спремност да се одговори на катастрофе и изађе на крај са њиховим  последицама. Циљ  програма је достизање високог степена оперативности структуре и мреже обучених тимова, као и управљачких структура Црвеног крста Србије и његових саставних делова за ефикасан одговор на несрећу. Општи циљ је одржати максимални степен доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима услед несреће, као и ефикасније, организованије и рационалније оперативно ангажовање на ублажавању последица несрећа великих размера, које треба да резултирају кроз одржавање и јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Зрењанин. 

Црвени крст Зрењанин годишњим Планом рада, планира рад и припреме за деловање у ванредним околностима. Црвени крст Зрењанин има формиран тим за деловање у ванредним околностима, у чији састав улазе обучени волонтери различитог профила оспособљености за деловање у несрећама. Чланови тима за деловање у ванредним околностима оспособљени су за: брзу процену потреба угрожених људи, пружање прве помоћи, учешће у спровођењу евакуације, учешће у спровођењу збрињавања, обављање послова службе тражења, учешће у пријему, ускладиштењу и дистрибуцији хуманитарне помоћи, стварање услова за прихват и смештај националних тимова за деловање у ванредним околностима.