(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 7., тачка 2. и 3., члан 10) 

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ. 

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста, која је у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из основних Принципа и мисије покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују у Црвеном крсту Зрењанин и граде препознатљивост организације Црвеног крста.  

Програм прве помоћи обухвата oбуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи, обуку кандидата за будуће возаче, обуку запослених лица, ангажовање екипа прве помоћи у обезбеђивању јавних скупова, спортских манифестација и других видова окупљања.